สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ท่านผู้นำสูงสุดส่งสาส์นถึงสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาอิสลามแห่งชาติยุโรป
ท่านผู้นำสูงสุดส่งสาส์นถึงสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาอิสลามแห่งชาติยุโรป

“การปฏิวัติอิสลามได้ส่งผลให้เยาวชนทั้งหลายมีบทบาทที่สำคัญต่อประเทศชาติ”